Arbete på och invid

LINDOME VÄGFÖRENING

Bestämmelser vid arbete på och invid väg

Bestämmelser vid arbeten på och invid föreningens vägar vilka kan medföra skador och kraftigt ökat slitage på beläggning, kantsten mm  och/eller transporter med fordon och arbetsmaskiner på gång -och cykelvägar.


Den av årsmötet beslutade medlemsavgiften avser respektive fastighets bidrag till föreningens verksamhet baserat på den verksamhet som enligt förrättningsbeslut normalt förekommer på fastigheten och den trafik som därigenom alstras. Sker verksamhet som innebär ökat slitage, risk för skador mm gäller nedanstående regler.


Reglerna gäller även i tillämpliga delar för arbeten som sker utanför föreningens verksamhetsområde men berör dess vägar genom exempelvis omfattande transporter.1.   Innan arbetet påbörjas skall samråd ske med vägföreningen och besiktning ske av berörda vägavsnitt

      för att dokumentera dess status. Vid besiktningen  upprättas normalt besiktningsprotokoll som anger

      ansvarig/sökanden för aktuella arbeten.

      Anmälan om förestående arbeten och begäran om besiktning skall i god tid ske till 

      föreningens ordförande.


2.   Innebär arbetena ingrepp (schaktning) i föreningens vägar gäller Föreskrifter för schaktning i väg för

      vilken vägföreningen är väghållare.


3.   Vid nybyggnation, omfattande ombyggnad eller större markarbeten på villafastighet eller därmed

       jämförbar fastighet inom föreningens verksamhetsområde utgår utöver medlemsavgiften en extra

       slitageersättning med 5.000:-.

      Vid mer omfattande byggnation och vid andra arbeten  som medför mycket omfattande och tunga

       transporter på  föreningens vägar skall särskilt avtal upprättas.


4.   Ansvarig/sökanden för arbetena svarar för uppkomna skador på vägbana, kantsten mm. Återställningen

      utföres av vägföreningen om ej annat överenskommes. Ansvarig/sökanden svarar för kostnaderna härför.


5.   Lastflak med stålrullar får endast placeras på belagd yta om skyddsplåtar läggs under rullarna. Om så

      ej sker och skada uppkommer utgår särskild ersättning. Arbetsfordon med stållarver får ej användas

      på belagt yta.


6.   Sedan arbetena slutförts skall besiktning ske av aktuella vägar. Ansvarig/sökanden kallar till besiktningen.