Blomlådor och farthinder

LINDOME VÄGFÖRENING

Bestämmelser för

blomlådor och

farthinder

För att sätta ut farthinder, oavsett om det gäller blomlådor eller fartgupp, skall ansökan göras till vägföreningen.

Regler för utplacering av blomlådor som trafikhinder.

 

 

• Utplacering av blomlådor som farthinder på föreningens vägar får endast ske efter erhållet tillstånd genom beslut

av föreningens styrelse.

 

• Skriftlig ansökan om tillstånd skall inlämnas på av föreningen tillhandahållet formulär.

 

• Det är förbjudet att sätta ut lådor innan formellt tillstånd erhållits.

 

• Ansökan om utplacering av lådor skall ske varje år. Tillstånd gäller för tiden 15 april till 15 oktober. Endast 4 lådor

tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.

 

• Om föreningen ej hunnit vårsopa den gata på vilken lådor ställs ut skall den/de som erhållit tillstånd för utsättningen

utföra erforderlig städning i anslutning till lådorna.

 

• Lådor skall utformas och placeras i enlighet med av föreningen fastställda föreskrifter. Lådorna skall vara fyllda med

växtjord och växter. Plantering av växter skall ske samtidigt som utplaceringen.

 

• Om blomlådorna missköts eller föreningens regler och föreskrifter i övrigt ej följs och rättelse ej sker trots påtalan

kommer erhållet tillstånd att dras in med omedelbar verkan. Tillstånd kommer därefter ej att erhållas för nästkommande

år. Tas lådorna ej bort utförs detta av vägföreningen. Sökanden svarar för kostnaden för borttransporten.

 

• Den som enligt ansökan ansvarar för lådorna skall bo vid den gata där lådorna ställs ut. Eftersom det för resultatet

av åtgärden är viktigt att boende vid gatan är positiva till denna, skall samtliga fastighetsägare längs det aktuella

gatuavsnittet godkänna utplaceringen. Godkännandet skall inhämtas av sökanden.

 

Ritning blomlåda

 

Blomlåda avsedd som farthinder skall utformas enligt nedan.

 

Material

 

AntalDim

 

Ben 475x75 mm, längd 50 cm

Sarg 1222x100 mm, längd 100cm

Täckribba 422x45mm

Bottenstöd 338x100 mm

Botten 9 mm playwood

Reeflexplåtar 4150x600 mm