Socialdemokraterna

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals stads övertagande av vägföreningen. Möte med

 

SOCIALDEMOKRATERNA

Information om mötet med Socialdemokraterna.

Övertagande av vägföreningar möte nr 10

2018-06-15

SOCIALDEMOKRATERNA

 

Plats Mölndal, stadshuset

 

Närvarande från vägföreningarna: Lars Olov Dahlund LVf, Lennart Malby LVf, Lennart Bengtsson KVf, Jan Grimmefelt KVf.

Närvarande från Socialdemokraterna: Stefan Gustafsson, Shala Alamshai.

 

Syftet med mötet var att få Socialdemokraternas syn på Mölndals stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt en väg från Tulebo vägförening. Vi ville också att Socialdemokratiska partiet skulle bli orienterade hur vi ser på övertagandet.

 

1. Vägföreningarna orienterade om verksamheten.

 

Lindome och Kållered vägföreningars representanter orienterade om hur ekonomi och omfattning av verksamheten är.

 

Bland annat tas frågan om orättvisa genom att de som är medlemmar betalar medlemsavgift för vägunderhållet samt även via skattsedeln. De som bor utanför vägföreningarnas områden betalar enbart via skattsedel men får fullt ut använda vägarna inom vägföreningarnas områden.

 

Ekonomi och medlemsantal redovisades enligt nedan.

 

Lindome VF Kållered VF

Medlemsantal 1000 400

Medlemsavgift 450/enhet 1000/enhet

Antal km väg ca 28 km ca 10 km

Kommunalt bidrag 660 kkr 430 kkr

 

Styrelserna i vägföreningarna var lite oroliga för det planarbete som eventuellt kommer att ske i samband med övertagande. Det får inte uppstå kostnader för fastighetsägarna i och med att det blir detaljplanerat.

 

Vägföreningarna poängterade att det var viktigt att medlemmarna får reda på hur Vänsterpartiet ställer sig till ett övertagande.

 

2. Socialdemokraternas syn på övertagande

 

Socialdemokraterna såg positivt på ett övertagande av vägföreningar. Han ansåg vidare att orättvisor av det slaget att fastighetsägare betalar dels en föreningsavgift samt via skatten till vägarna skall inte förekomma.

 

Frågan om kostnader i samband med övertagande, på 11 milj kr togs upp. Stefan Gustafsson menade att troligtvis har kostnader för arbeten som ej är slutförda av vägföreningarna tagits upp.

 

Shala Alamshai orienterade vägföreningarna om att ärendet hade varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag 13.juni och AU hade beslutat att föreslå kommunstyrelsen att överta ansvaret för vägnätet inom Lindome, Kållered vägföreningar och en sträcka i Tulebo vägförening. Samt gett tekniska nämnden och planeringsutskottet i uppdrag att ta fram en genomförandeplan.

 

I samband med att ta fram en genomförandeplan poängterade vägföreningarnas representanter att det var viktigt att vägföreningarna får vara med och bli orienterade under tiden fram till ett komplett övertagande.

 

 

3. Sammanfattning

 

Ett positivt möte där vi kan konstatera att Socialdemokraterna anser att Mölndals stad skall inneha ansvaret för vägnätet inom tätbebyggt område.