Arbete på och invid

Bestämmelser vid arbeten på och invid föreningens vägar vilka kan medföra skador och kraftigt ökat slitage på beläggning, kantsten mm och/eller transporter med fordon och arbetsmaskiner på gång- och cykelvägar.


Den av årsmötet beslutade medlemsavgiften avser respektive fastighets bidrag till föreningens verksamhet baserat på den verksamhet som enligt förrättningsbeslut normalt förekommer på fastigheten och den trafik som därigenom alstras. Sker verksamhet som innebär ökat slitage, risk för skador mm gäller nedanstående regler.


Reglerna gäller även i tillämpliga delar för arbeten som sker utanför föreningens verksamhetsområde men berör dess vägar genom exempelvis omfattande transporter.1.   

Innan arbetet påbörjas ska samråd ske med vägföreningen och besiktning ske av berörda vägavsnitt för att dokumentera dess status. Vid besiktningen upprättas normalt besiktningsprotokoll som anger ansvarig/sökanden för aktuella arbeten. Anmälan om förestående arbeten och begäran om besiktning ska ske i god tid till föreningens ordförande.


2.

Innebär arbetena ingrepp (schaktning) i föreningens vägar gäller Föreskrifter för schaktning i väg för vilken vägföreningen är väghållare.


3.   

Vid nybyggnation, omfattande ombyggnad eller större markarbeten på villafastighet eller därmed jämförbar fastighet inom föreningens verksamhetsområde utgår utöver medlemsavgiften en extra slitageersättning med 5 000 kr. Vid mer omfattande byggnation och vid andra arbeten som medför mycket omfattande och tunga transporter på föreningens vägar ska särskilt avtal upprättas.


4.   

Ansvarig/sökanden för arbetena svarar för uppkomna skador på vägbana, kantsten mm. Återställningen utföres av vägföreningen om ej annat överenskommes. Ansvarig/sökanden svarar för kostnaderna härför.


5.

Lastflak med stålrullar får endast placeras på belagd yta om skyddsplåtar läggs under rullarna. Om så ej sker och skada uppkommer utgår särskild ersättning. Arbetsfordon med stållarver får ej användas på belagt yta.


6.   

Sedan arbetena slutförts ska besiktning ske av aktuella vägar. Ansvarig/sökanden kallar till besiktningen.