Blomlådor & farthinder

LINDOME VÄGFÖRENING

För att sätta ut farthinder, oavsett om det gäller blomlådor eller fartgupp, skall ansökan göras till vägföreningen.

Ansökningsblankett, ladda ner   WORD-format   PDF-format

Regler för utplacering av blomlådor som trafikhinder.•   Utplacering av blomlådor som farthinder på föreningens vägar får endast ske efter erhållet tillstånd genom beslut

     av föreningens styrelse.


•   Skriftlig ansökan om tillstånd skall inlämnas på av föreningen tillhandahållet formulär.


•   Det är förbjudet att sätta ut lådor innan formellt tillstånd erhållits.


•   Ansökan om utplacering av lådor skall ske varje år. Tillstånd gäller för tiden 15 april till 15 oktober. Endast 4 lådor

     tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.


•   Om föreningen ej hunnit vårsopa den gata på vilken lådor ställs ut skall den/de som erhållit tillstånd för utsättningen

     utföra erforderlig städning i anslutning till lådorna.


•   Lådor skall utformas och placeras i enlighet med av föreningen fastställda föreskrifter. Lådorna skall vara fyllda med

     växtjord och växter. Plantering av växter skall ske samtidigt som utplaceringen.


•   Om blomlådorna missköts eller föreningens regler och föreskrifter i övrigt ej följs och rättelse ej sker trots påtalan

     kommer erhållet tillstånd att dras in med omedelbar verkan. Tillstånd kommer därefter ej att erhållas för nästkommande

     år. Tas lådorna ej bort utförs detta av vägföreningen och sökanden svarar för kostnaden för borttransporten.


•   Den som enligt ansökan ansvarar för lådorna skall bo vid den gata där lådorna ställs ut. Eftersom det för resultatet

     av åtgärden är viktigt att boende vid gatan är positiva till denna, skall samtliga fastighetsägare längs det aktuella   

     gatuavsnittet godkänna utplaceringen. Godkännandet skall inhämtas av sökanden.

 


Ritning blomlåda

Blomlåda avsedd som farthinder skall utformas enligt nedan.
Ben  475 x 75 mm, längd 50 cm

Sarg  1222 x 100 mm, längd 100 cm

Täckribba  422 x 45 mm

Bottenstöd  338 x 100 mm

Botten  9 mm plywood

Reeflexplåtar  4150 x 600 mm