Blomlådor & farthinder

För att sätta ut farthinder, oavsett om det gäller blomlådor eller fartgupp, skall ansökan göras till kommunen och vägföreningen.

Regler för utplacering av blomlådor som trafikhinder.•   Utplacering av blomlådor som farthinder på föreningens vägar får endast ske efter erhållet tillstånd genom beslut

     av föreningens styrelse.


•   Skriftlig ansökan om tillstånd ska inlämnas på av föreningen tillhandahållet formulär.


•   Det är förbjudet att sätta ut lådor innan formellt tillstånd erhållits.


•   Ansökan om utplacering av lådor skall ske varje år. Tillstånd gäller för tiden 15 april till 15 oktober. Endast 4 lådor

     tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.


•   Om föreningen ej hunnit vårsopa den gata på vilken lådor ställs ut ska den/de som erhållit tillstånd för utsättningen

     utföra erforderlig städning i anslutning till lådorna.


•   Lådor ska utformas och placeras i enlighet med av föreningen fastställda föreskrifter. Lådorna ska vara fyllda med

     växtjord och växter. Plantering av växter ska ske samtidigt som utplaceringen.


•   Om blomlådorna missköts eller föreningens regler och föreskrifter i övrigt ej följs och rättelse ej sker trots påtalan

     kommer erhållet tillstånd att dras in med omedelbar verkan. Tillstånd kommer därefter ej att erhållas för nästkommande

     år. Tas lådorna ej bort utförs detta av vägföreningen och sökanden svarar för kostnaden för borttransporten.


•   Den som enligt ansökan ansvarar för lådorna ska bo vid den gata där lådorna ställs ut. Eftersom det för resultatet

     av åtgärden är viktigt att boende vid gatan är positiva till denna, ska samtliga fastighetsägare längs det aktuella   

     gatuavsnittet godkänna utplaceringen. Godkännandet ska inhämtas av sökanden.

 


Ritning blomlåda

Blomlåda avsedd som farthinder ska utformas enligt nedan.
Ben  475 x 75 mm, längd 500 mm

Sarg  1222 x 100 mm, längd 1000 mm

Täckribba  422 x 45 mm

Bottenstöd  338 x 100 mm

Botten  9 mm plywood

Reeflexplåtar  4150 x 600 mm