Regler för växtlighet

Regler beträffande växtlighet och anläggningar vid gator och vägar.


Av säkerhetsskäl och för att möjliggöra rationell skötsel av vägnät gäller vissa regler beträffande växtlighet, byggnader och övriga anordningar på fastigheter.


För fastigheter vid gatu- och GC-vägkorsningar gäller följande:


Växtlighet, byggnader, murar, staket, plank mm inom den så kallade sikttriangeln (se nedan) får inte vara högre än 80 cm över nivån på vägbanan på angränsande gator och vägar.


För fastighet längs gata eller väg gäller följande:


Träd och buskar får ej växa ut över angränsande vägbana.

Växtligheten ska tas bort i en lodrätt linje från asfaltskant eller kantsten till en höjd av;

vid körbana 4,5 m

vid gångbana 2,5 m


För vissa gator och vägar omfattar vägmarksområdet mark vid sidan av den egentliga vägbanan. För dessa gäller att träd och buskar ej får inkräkta på vägmarksområdet utan ska begränsas till tomtmark. Detta är särskilt viktigt vid gator av större karaktär typ matargator, exempelvis Valåsvägen och Annestorpsvägen.


Fasta anläggningar typ murar, staket, plank eller dylikt får ej uppföras inom vägmarksområdet.


Utfarter

Vid utfarter från fastigheter är det viktigt för säkerheten att sikten ej skyms. Fastighetsägaren bör därför kontrollera siktförhållandena för att förhindra olyckor. Den som kör ut från fastigheten är ansvarig om något skulle hända.