Schaktningsarbeten

LINDOME VÄGFÖRENING

Ansökningsblankett, ladda ner:  WORD-format  PDF-format

BESTÄMMELSER VID SCHAKTNINGSARBETEN OCH ANLÄGGANDE AV LEDNINGAR/KABLAR I VÄG FÖR VILKEN LINDOME VÄGFÖRENING ÄR VÄGHÅLLARE


1.

För utförande av anläggningar i gator, vägar och vägmarksområde för vilka Lindome vägförening är väghållare krävs skriftligt tillstånd utfärdat av föreningens styrelse. Ansökan om tillstånd skall i god tid inlämnas till föreningen under adress Box 98, 437 21 Lindome. Ansökan görs på av föreningen tillhandahållen blankett som kan hämtas på www.lindome-vf.se. Av ansökan skall framgå vem som är formellt ansvarig för planerade arbeten och vem som är ersättningsansvarig nedan benämnda sökanden.


Ansökan skall åtföljas av kartor/ritningar som redovisar omfattning och läge på de anläggningar som avses utföras. Är planerade anläggningar omfattande skall sökanden i avvaktan på formell ansökan kontakta föreningen för genomgång av projektet.


2.

Arbetet får ej påbörjas förrän skriftligt tillstånd härom lämnats av föreningen. Vid behov skall i anslutning till tillståndsgivningen besiktning (syn) ske av aktuella gator/vägar i närvaro av representanter för föreningen och sökanden efter kallelse av föreningen.

Utförs arbete utan ansökan och giltigt tillstånd, vilket ofta medför extra arbete för föreningen bland annat för att identifiera vem som utfört arbetena utgår en avgift av 1 000 kr.


Föreningen äger utöva uppföljning och kontroll av arbetena. Härvid påtalade brister i utförandet skall snarast åtgärdas. För att möjliggöra uppföljning skall sökanden meddela föreningen om byggstart senast en vecka i förväg. Schaktning i nyligen utförd asfaltbeläggning (0-3 år) får normalt ej utföras. Om så efter särskild överenskommelse måste ske gäller särskilda krav beträffande ersättning för återställning av beläggning enligt föreningens prislista samt mät- och ersättningsregler för återställningsarbeten. För ingrepp i vägbana som erhållit ny beläggning de senaste 10 åren utgår särskilt pristillägg.


3.

Vid katastrofarbeten beroende på exempelvis kabel- eller ledningsbrott då regler enligt punkt 1 och 2 ovan av tidsskäl ej kan iakttas, skall ansökan i efterhand snarast inlämnas till föreningen.


4.

Vid arbetets utförande skall sökanden uppsätta och sköta erforderliga säkerhetsanordningar. Trafikskyltning och avstängningsanordningar utförs enligt VMF. Vid behov upprättas trafikanordningsplan som skall godkännas av föreningen.

Sökanden skall försäkra sig om läget av befintliga anläggningar och utföra arbetet så att inga skador drabbar föreningen eller tredje part.


Berörs VA-anläggningar skall Mölndals gatukontor kontaktas.


Sökanden ansvarar för att erforderliga markundersökningar utförs och att arbetet utförs på sätt som förebygger sättningar och skador på andra anläggningar.


Upplag av material och schaktmassor skall ske på sådant sätt att trafikstörningar minimeras. Uppställning av bodar, maskiner och redskap kräver tillstånd av polismyndigheten.


Om busslinje trafikerar förbi arbetsställe och hållplats temporärt behöver flyttas eller linjesträckning måste ändras skall Västtrafik kontaktas i samråd med föreningen.


5.

Förläggning av kablar, kring-och skyddsfyllning, kabelskydd mm skall utföras i enlighet med gällande EBR-standard. Kabelskåp och andra anläggningar ovan jord får normalt ej placeras inom vägmarksområdet (vägbana, vägren, slänter och diken). Eventuella avsteg härifrån får endast ske efter särskild överenskommelse med föreningen.


6.

All kring- och återfyllnad upp till vägöverbyggnaden skall ske med friktions- eller krossmaterial som uppfyller kraven enligt materialtyp 2 och 3A, Anl. AMA tab. CE/1. Detta gäller även berört område i anslutning till vägbanan till ett avstånd av 0,5 m utanför kantsten eller beläggningskant och med släntlutningen 1:1,5 till schaktslänt /-botten. All återfyllnad komprimeras lagervis. Fyllning med asfaltrester får ej ske.


Ledningar och kablar skall understoppas och kringfyllas enligt vedertagna bestämmelser.


Vägs överbyggnad med undantag för asfaltbeläggning, kantsten och dylikt skall återställas till ursprunglig tjocklek, för gångbana och GC-bana dock minst 40 cm, för körbana minst 50 cm. Oavsett beskaffenheten på befintliga massor skall överbyggnaden utföras med nytt material som uppfyller kraven för förstärkningslager och bärlager enligt Anläggnings-AMA. Bärlagertjocklek minst 15 cm. Trafikyta görs farbar utan dröjsmål. Överblivet material bortforslas.


Lastflak med stålrullar får endast placeras på belagd yta om skyddsplåtar läggs under rullarna. Arbetsfordon med stållarver får ej användas på belagt yta.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Eventuell dränering som berörs av schaktningsarbeten skall återställas. För att undvika eventuella framtida kostnader för sökanden på grund av bristande återställning skall föreningen på begäran av sökanden ges möjlighet att utföra besiktning av berörd dränering innan resterande återfyllnad sker.

 

7.

Sedan arbetet slutförts skall anmälan härom snarast ske till föreningen varefter, om sökanden så begär, besiktning av aktuella vägar sker.


8.

Sökanden svarar för erforderliga åtgärder på bearbetade ytor och för skada som åsamkas trafikant med anledning av förstnämndes arbete intill dessa är avslutade och anmälan härom skett samt av föreningen avsynade och godkända.


9.

Beläggningskanter skall skäras eller sågas så att distinkta raka kanter utan sårigheter erhålles. För att motverka sättningar i vägbanan längs schaktkanter skall bef. beläggning skäras och borttas utanför själva gravkanten. Bredden utanför schaktkant

anpassas till schaktdjup dock minst 20 cm. Schakterna skall utföras så att kvadratiska eller rektangulära återställningsytor erhålles i gatans huvudlinje. Längsgående schakter utförs så långt möjligt raka utan återkommande avvinklingar. Sträckning, läge och utformning av långa schakter skall på begäran av sökanden gås igenom på plats med föreningen innan arbetet påbörjas.

       

Losstagen kantsten/stöd skall läggas upp vid vägbanekant. Kantstöd lossgörs så att den i möjligaste mån kan återanvändas.


Omfattning av markering (sprayning) av beläggningsytor och kantsten skall minimeras. Kvarvarande märkning tas bort av sökanden efter slutfört arbete. Borttagning får ej ske medelst fräsning eller annat ingrepp i beläggning.

                                                                                                               

10.

Återställning av beläggning, kantsten/kantstöd, stödkanter, slänter mm utförs av föreningen. Kostnaden härför betalas av sökanden i enlighet med föreningens vid återställningen gällande prislista samt mät- och ersättningsregler för återställningsarbeten. Avgifterna inkluderar ersättning för etappvis återställning (grovlagning, justering, toppning mm) och  föreningens administrationskostnader.


I avgifterna för beläggning, vägöverbyggnad och kantstöds-/kantstensarbeten ingår även ersättning för ökat framtida underhåll på grund av sättningar, sprickbildning mm.


Vid ingrepp av stor omfattning och arbeten som innefattar en mängd åtgärdsställen utgår utöver avgifter enligt ovan särskild ersättning för föreningens administration.


Omfattning och regler för återställning i enlighet med mät- och ersättningsreglerna.


Föreningen förbehåller sig rätten att i efterhand debitera sökanden för kostnader som uppkommit på grund av utebliven eller bristande återställning av denne (dränering, återfyllnadsmaterial, komprimering, överbyggnadsmaterial mm).


Föreningens återställningsarbeten utförs i regel med hänsyn till sättningar i flera steg. Vid stora schaktdjup där sättningarna bedöms bli mycket omfattande bibehålls i vissa fall grusytan under en tid innan grovlagning med asfalt sker. Föreningen svarar för erforderlig justering av bearbetade ytor efter det sökanden meddelat att dennes arbeten slutförts och föreningen godkänt dessa. Normalt utförs inga asfaltbeläggningar under perioden november-april.

                                                                                                                               

11.

För skada som enligt särskild träffad överenskommelse återställs fullt ut av den som åsamkat denna utgår ersättning för utökat framtida underhåll enligt gällande prislista. För brister i återställningen utgår särskild ersättning. Har återställning skett utan att överenskommelse härom träffats eller om tillstånd saknas utgår, utöver ersättning för framtida ökat underhåll, ersättning för föreningens kostnader för kontroll av omfattning, kvalitet, mm av utförd återställning. Ersättning utgår enligt gällande prislista.


Bedömer föreningen att återställning som skett utan tillstånd är så undermålig att den behöver göras om utför föreningen ny återställning. Den som åsamkat skadan skall utöver ersättning för nya återställningsarbeten enligt föreningens prislista ersätta föreningen för erforderlig rivning av utförd återställning.

                                                                                                                                       

12.

Utöver ersättning för återställning enligt punkterna 10 och 11 skall lednings-/kabelägaren erlägga ersättning för de olägenheter och kostnader som förekomsten av kablar och ledningar innebär vid exempelvis åtgärder på föreningens ledningar och brunnar, uppsättning och underhåll av räcken, bommar, skyltar mm. Ersättning utgår med:

10 kr per löpmeter för ledning/kabel som förläggs inom område A

5 kr per löpmeter för ledning/kabel som förläggs inom område B

Se skisser nedan.