Information

LINDOME VÄGFÖRENING

Mölndals Stads övertagande av Lindome, Kållered vägföreningar samt del av Tulebo vägförening. Möten med de politiska partierna.


Under maj och juni 2018 kommer Lindome och Kållereds vägföreningar att genomföra möten med de politiska partierna inom kommunen. Mötena syftar till att orientera partierna om vägföreningarnas syn på övertagande samt höra partiernas åsikt i frågan. Dessa möten kommer att redovisas på separata sidor här på hemsidan. Länkar till dessa sidor hittar du här nedan.


Vid dessa möten kommer vi att orientera om ekonomi, antal medlemmar, olika problem som finns i vägföreningarna bland annat svårigheten att få medlemmar att ställa upp i styrelserna.


Länkar till respektive partier

Centern


Kristdemokraterna


Liberalerna


Miljöpartiet


Nya Moderaterna


Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Nytt huvudmannaskap för Lindome vägförening


I enlighet med årsmötesbeslut verkar föreningen för att Mölndals stad skall överta väghållningsansvaret för hela Lindome tätort således även vägföreningens område (se redovisad artikel ur Mölndals Posten). Som framgår av artikeln har Kjell Bengtsson av föreningen erhållit uppdraget att förhandla med staden för att snarast möjligt få ett övertagande till stånd. Skälet härtill är att Kjell har goda kontaktvägar bland de styrande i staden och stor erfarenhet som förhandlare.


Gränserna för väghållningsansvaret inom tätorten är synnerligen splittrad. För vissa gator är väghållningen uppdelad i flera delsträckor som är fördelat mellan vägföreningen och staden vilket innebär att medlemsavgift utgår för flera fastighetsägare men inte för grannarna på samma gata. Frågan om stadens/kommunens övertagande av väghållningen har varit på tapeten under lång tid och otaliga möten med företrädare för staden har hållits genom åren. Frågan är komplex och tenderar varje gång att hamna i långbänk inom stadens förvaltningar. Varje insats som kan påskynda processen till önskat resultat är därför synnerligen värdefull.


Ni medlemmar har en viktig roll i sammanhanget och kan genom att på olika sätt göra er stämma hörd sätta press på Mölndals Stad. Ta gärna kontakt med era politiska företrädare och påpeka det orimliga i att Ni som fastighetsägare betalar "dubbla" avgifter/skatt för väghållningen inom tätorten.

2018-05-25

Ärendet är av tekniska nämden överlämnat till komunstyrelsen.


Länkar till dokument rörande övertagande.


Protokoll tekniska nämden 2016-12-12,

aktuell text finns under § 112
Länk


Protokoll tekniska nämden 2018-03-26,

aktuell text finns under § 32 
Länk


Protokoll tekniska nämden 2018-05-25,

aktuell text finns under § 47 
Länk


Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-31

aktuell text finns under § 225
Länk


Protokoll kommunfullmäktige 2018-11-21

aktuell text finns under § 155 
Länk